Consultancy

 • Zit u met een vraagstuk waar u niet uitkomt?
 • Wilt u nieuwe regelgeving implementeren of
 • wilt u organisatie-ambities realiseren die inspelen op nieuwe ontwikkelingen?

Omgevingswet

Wat is bijvoorbeeld de impact van de Omgevingswet op uw organisatie die naar verwachting in 2018 in werking treedt? Het is verstandig om nu al actie te ondernemen en daarop voor te sorteren.

Alle aparte wettelijke regelingen die nu nog van toepassing zijn in het omgevingsrecht (Wro, Wabo, milieu- en natuurregelgeving etc. ) zullen opgaan in de Omgevingswet.

Op gemeentelijk niveau zullen de bestemmingsplannen met de komst van de Omgevingswet verdwijnen en worden vervangen door het bredere omgevingsplan. Per gemeente mag er maar één omgevingsplan zijn dat de hele gemeente dekt. Alles wat een gemeente ten aanzien van de fysieke leefomgeving binnen zijn grondgebied wil regelen, zal in het nieuwe omgevingsplan moeten worden opgenomen (en afgestemd). Het omgevingsplan zal (moeten) leiden tot snellere, meer integrale besluitvorming over bouwplannen en projecten.

Voor gemeenten stelt de Omgevingswet ook de vaststelling van een omgevingsvisie verplicht waarin de beleidskaders van het gemeentebestuur worden beschreven. Die visie moet vervolgens worden vertaald in het omgevingsplan.

 • Bent u voorbereid op verder integraal werken, de cultuurverandering die daarvoor nodig is en het aanpassen van de werkprocessen?
 • En op de integratie van alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan?

Om straks goed met de nieuwe Omgevingswet te kunnen werken, is het van belang daar nu al over na te denken en voorbereidingen te treffen.

Private bouwplantoetsing door het bedrijfsleven

Hoe gaat u om met de komende verschuiving van taken op het gebied van bouwplantoetsing? Volgens de plannen van de minister worden die taken toekomstig (deels) in handen van het bedrijfsleven gelegd. Ook de wijze van toetsing verandert. Bent u daarop voorbereid

 • Hoe gaat u dit organiseren en;
 • wat gaat dit betekenen voor uw organisatie?

VTH criteria

 • Wat gaat de implementatie van de VTH criteria betekenen?
 • Met wie gaat u (samen)werken en wat wordt de rol van de omgevingsdienst?
 • Welke taken gaat u uitvoeren en;
 • Aan welke criteria gaat u wellicht (gemotiveerd) minder aandacht besteden?

Wij komen graag met u in contact om eens van gedachten te wisselen.