Eerste kamer hamert Wet aanpak woonoverlast af

Op 24 januari 2017 heeft de eerste kamer de Wet aanpak woonoverlast aangenomen. De wet werd als hamerstuk afgedaan. Met de Wet aanpak woonoverlast wordt de Gemeentewet gewijzigd door toevoeging van artikel 151d Gemeentewet. Met deze wet kan de overlastgever een gedragsaanwijzing krijgen in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. De burgemeester kan echter die gedragsaanwijzing pas geven als een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet werken. Wanneer deze gerichte aanpak niet werkt, kan alsnog de woning gesloten worden.

Woonoverlast is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Het heeft grote gevolgen voor het woongenot en de gevoelens van veiligheid van de slachtoffers. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ervaren een half miljoen Nederlanders zoveel hinder van hun rechtstreekse buren of omwonenden dat hun dagelijks leven daardoor ernstig verstoord wordt. De overlast kan effecten hebben op de psychische gesteldheid van omwonenden, die zich soms zelfs gedwongen zien om te verhuizen.

Woonoverlast bestaat vaak uit relatief kleine vergrijpen. Een hond die continu blaft, omwonenden die weigeren de portiek schoon te houden, buren die laat in de nacht luidruchtige gasten over de vloer hebben. Deze vorm van overlast is niet voldoende om een uithuisplaatsing of woningsluiting te rechtvaardigen. Omwonenden van de overlastgever kunnen er weinig tegen beginnen en blijven met lege handen achter. Het liberale schadebeginsel, dat ervan uitgaat dat de vrijheid van de één slechts mag worden beperkt als hij de vrijheid van anderen schaadt, is leidend geweest bij de indiener van dit initiatiefvoorstel. Bovengenoemde vormen van overlast schaden het woongenot van omwonenden. Daarom is optreden van de overheid gerechtvaardigd. De overheid moet in dergelijke gevallen aan de kant van de slachtoffers van de overlast staan, niet aan de kant van de veroorzakers ervan.

De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Zie ook : initiatiefvoorstel TellegenOverzicht CCV