Wet flexibel cameratoezicht in werking getreden

De Wet flexibel cameratoezicht is per 1 juli 2016 in werking getreden. Deze wet geeft gemeenten meer ruimte voor de flexibele inzet van cameratoezicht. Op die manier kan flexibel cameratoezicht worden ingezet bij de aanpak van zich verplaatsende overlast. Tot voor kort mochten gemeenten alleen nog werken met vaste camera’s op vooraf bekendgemaakte plaatsen en hielden vooral statisch en langdurig toezicht op plekken met een verhoogde kans op verstoringen van…

Lees verder

Meer bevoegdheden voor boa’s en meer mogelijkheden voor bestuurlijke boetes?

De VNG is er voorstander van om boa’s in de openbare ruimte meer bevoegdheden te geven. Nu mogen die voor overtredingen als het rijden door rood licht en snelheidsovertredingen in woonbuurten niet handhavend optreden. De VNG pleit ervoor om de bevoegdheden van boa’s te verruimen. Dit komt de leefbaarheid en veiligheid in woonbuurten en rondom scholen ten goede. Position paper van de VNG, bestuurlijke boete domein 1 In de Position…

Lees verder

Handhaving BRP Bergen op Zoom

Handhaving van de BRP is uitermate belangrijk omdat de Basisregistratie personen de basis vormt voor alle overheidsadministraties. De afgelopen jaren merkte de gemeente Bergen op Zoom dat er via diverse kanalen en bij diverse afdelingen signalen binnenkwamen die duidden op fraude. Bijvoorbeeld bij het team Publieksdiensten en bij de teams Handhaving en de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Ze besloot de signalen van fraude naast elkaar te leggen en werkafspraken te…

Lees verder

Juridische routekaart Omgevingswet

De VNG ontwikkelt een juridische routekaart voor de herziening van het omgevingsrecht. De invoering van de Omgevingswet is een een grote operatie, die belangrijk is voor iedereen die in de praktijk van het omgevingsrecht werkt of zal gaan werken. Ook voor gemeentejuristen en niet alleen als ze werken binnen het ‘traditionele’ fysiek domein. Het omgevingsrecht reikt verder. De Omgevingswet – en in het bijzonder het verplichte gemeentelijk omgevingsplan – heeft namelijk…

Lees verder

Eindrapport Pilots omgevingsvisie gereed

Op 25 januari 2016 is het eindrapport Pilots omgevingsvisie aangeboden aan de eerste en tweede kamer. De omgevingsvisie is een integrale visie waarin strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn staan. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2018 wordt de omgevingsvisie verplicht voor rijk, provincies en gemeenten. Om de uitvoeringspraktijk voorafgaand aan de invoering al vertrouwd te maken met dit instrument heeft het ministerie…

Lees verder